Procedura de selecție a elevilor și calendarul

                

Procedura de selecţie grup ţintă în cadrul  proiectului de parteneriat strategic ,,Educating the Next Generation of Orchestra Players’’  (ENGOP) 

Nr. 2017-1-RO01-KA219-037457

 I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Prezenta procedură a fost elaborată în vederea selectării elevilor care vor participa la proiectul  „Educating the Next Generation of  Orchestra Players” (ENGOP), nr. 2017-1-RO01-KA219-037457, finanţat de UE prin Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 2 –  derulat de Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă” – România în calitate de coordonator, alături de Nõmme Muusikakool  din Estonia, în perioada 03.10.2017 – 02.10.2019.

 

II.CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

Candidaţii trebuie:

 • să fie elevi ai Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă”;
 • să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani ;
 • să aibă minim media 9 la purtare pe primul semestru al anului şcolar 2017-2018
 • dosarul de candidatură să fie complet şi corect întocmit.

 

Candidații neeligibili nu vor putea participa la probele de selecţie.

 

III. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

 • Cerere de înscriere;
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • Acord părinte/tutore legal.

 

IV. Depunerea dosarelor de candidatură se realizează la secretariatul Colegiului de Muzică ,,Sigismund Toduţă” în perioada 29.01.2018-16.02.2018 între orele 11:00-14:00.

 

V. Comisia de selecţie va fi numită prin decizie internă de către reprezentantul legal al şcolii.

Atribuțiile comisiei de selecție: 

 •   preluarea dosarelor de înscriere de la secretariat şi verificarea îndeplinirii cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură şi a criteriilor de eligibilitate; 
 •   organizarea probelor de selecţie;
 •   acordarea de note şi ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a notelor obţinute;
 •   întocmirea proceselor verbale;
 •   centralizarea rezultatelor selecției;
 •   afişarea rezultatelor selecţiei se va face la avizierul proiectului, pe pagina web a şcolii, pe pagina de Facebook a proiectului);
 •    întocmirea raportului activităţii de selecţie. 

 

 VI. Selecţia

 • Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţa la o etnie, categorii sociale defavorizate etc.).
 • Departajarea candidaţilor se va realiza în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.
 • Comisia de selecție își rezervă dreptul de a redistribui locurile rămase neocupate la alte instrumente.
 • Nu se admit contestaţii.

 

VII. DESFĂŞURAREA PROBELOR 

1. Proba practică: audiţie

Fiecare candidat va prezenta o lucrare/ parte de lucrare sau studiu* (din partitură) din repertoriul propriu și 2 fragmente din repertoriul de orchestră, selectate de comisie din lucrările:

 • Giuseppe Verdi – Uvertura la opera Nabucco

și

 • Charles Gounod – Muzica de balet din actul V al operei Faust.

Prin excepție, harpa va pregăti fragmente din:

 • Pietro Mascagni – Cavaleria Rusticana

și

 • Charles Gounod – Muzica de balet din actul V al operei Faust.

Materialul de orchestră poate fi descărcat de pe site-ul Colegiului de Muzică ,,Sigismund Toduţă”, secţiunea ERASMUS+ sau poate fi ridicat personal de la prof. Dacian Cesa-Goje, sala D30 după următorul program: Luni, Marți, Joi și Vineri între orele 11.00 – 15.00.

Pentru selecție se vor pregăti doar pasajele încadrate într-un chenar roșu.

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a întrerupe candidaţii în cursul interpretării.

Fiecare candidat va primi o notă de la 1 la 10, care va reprezenta 75% din nota finală.

2. Proba privind cunoaşterea limbii engleze: test grilă şi interviu (nivel mediu).

Fiecare candidat va primi o notă de la 1 la 10, care va reprezenta 25% din nota finală.

 

VIII. Dispoziţii finale

În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea selecției, comisia de selecţie va întocmi un raport privind selecţia participanţilor. Raportul trebuie să cuprindă:

 • data şi locul sesiunii de evaluare;
 • componenţa comisiei;
 • scurtă descriere a desfăşurării procesului de selecție;
 • rezultatele finale ale selecţiei.

 

Formularele de înscriere şi dosarele candidaților, însoţite de toate documentele de evaluare elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform prevederilor legale.

*La percuție se va pregăti un studiu la alegere pentru toba mică.

Director,

Prof. Dr. Iacob Hilda Elisabeta

 

CALENDARUL  SELECŢIEI

 

Etapa

Termen

 

Informarea elevilor 

22 ianuarie 2018 – prezentarea proiectului, clasele IX-XI

 

Depunerea dosarelor

29 ianuarie – 16 februarie 2018

 

Afişarea desfăşurării probelor

17 februarie 2018

Selecţia participanților şi a rezervelor

19 -23 februarie 2018

 

Afişarea rezultatelor

26 februarie 2018

 

 

Anunţul şi informaţiile referitoare la selecţie se găsesc la avizierul şcolii, pe site-ul (www.cmst.ro) şi  pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Procedura de selecție a elevilor și calendarul  – descărcați aici