Fișa de înscriere ⁄ Acordul părintelui

        

                                  

 

FIȘA DE  ÎNSCRIERE

 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………………, născut/ă la data de ………………… în localitatea ………………………. cu domiciliul în  ……………….. str…………………………… nr……., judeţ ………………………. posesor al C.I. seria …… nr ………………. eliberat de ……………… la data ……………. CNP ………………………………………….. tel…………………………. e-mail ………………………… elev/ă  în clasa …….., instrument ………………., an de studiu …… la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”, doresc înscrierea la selecţia ENGOP.

Prezentei fişe de înscriere anexez  următoarele documente:

  • Copie xerox după cartea de identitate
  • Acord părinte/ tutore legal.

 

 

Data, ……………………………………….

Semnătură elev/ă, …………………………………………….                                                                                   

                              

 

 

ACORD PĂRINTE / TUTORE LEGAL

 

 

Subsemnatul/a……………………………………… domiciliat/ă  în……..………………….  str…………………….……. nr ………  bl …..….ap.….. telefon .……………….……. email ………………………..….  identificat cu  C.I. seria … nr. ……………. în calitate de părinte/tutore legal  al elevului/ ei…………………………………………îmi exprim acordul pentru participarea copilului meu la proiectul ERASMUS+ cu titlul: „Educating the Next Generation of Orchestra Players” (ENGOP).

Mă angajez să furnizez toate documentele solicitate de echipa proiectului în timp util (împuternicire la notariat, adeverinţă medicală etc.). 

Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu, precum și materialele rezultate în urma activităţilor din cadrul proiectului (fotografii, filmări video etc.) să fie publicate pe site-ul şcolii, Facebook și în presă.

 

 

 Data, …………………………….                                                                                                   

Semnătura părinte, ………………………………….

 

Fișa de înscriere / Acordul părintelui – descărcați aici