Regulamentul căminului

Organizarea şi funcţionarea internatelor şcolare

Art. 1. Internatele şcolare se organizează şi funcţionează în baza Legii Învăţământului, a hotărârilor de guvern, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 2. Cazarea elevilor în internat se aprobă de către o comisie formată din reprezentantul conducerii şcolii, în calitate de preşedinte, profesori diriginţi, reprezentantul comitetului de internat şi un delegat al comitetului de părinţi. Solicitările de primire în internat se fac în scris la secretariatul şcolii la încheierea anului şcolar, după încheierea examenului de admitere, în cazuri deosebite cu 15 zile înaintea începerii anului şcolar.

Art. 3. Repartizarea elevilor în internat, pe etaje şi camere, se face diferenţiat pentru băieţi şi fete şi pe clase.

Art. 4. Consiliul de administraţie al şcolii împreună cu comitetul de internat şi personalul medico-sanitar vor stabili, semestrial, programul cadru al unei zile şi programul de activităţi pentru elevii interni.

Art. 5. Activităţile cu elevii interni cuprind: pregătirea lecţiilor, studiul individual, activităţi administrativ gospodăreşti, servirea mesei etc. La întocmirea programului se va ţine cont de orarul şcolii, asigurându-se zilnic 8-11 ore de somn pentru elevi.

Art. 6. La începutul fiecărui semestru, elevii interni primesc în folosinţă camera, cu întregul inventar şi lenjeria de pat, pe baza unui proces verbal în care sunt incluse şi obligaţiile elevului şi ale administraţiei.

Art. 7. Organizarea şi desfăşurarea programului zilnic şi a activităţilor educaţionale şi social-gospodăreşti din internate se face sub supravegherea pedagogilor şcolari, a personalului funcţional şi de servire şi cu sprijinul cadrelor didactice.

Art. 8. Conducerea internatului şcolar revine directorului şcolii.

 

Capitolul I – Dispoziţii Generale

1. Regulamentul de ordine interioară al căminului LMST pentru elevii interni cuprinde normele de funcţionare a căminului, prevederile specifice unui cămin pentru elevi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.

2. Regulamentul de ordine interioară este parte integrantă a acordului de cazare, prevederile regulamentului constituind obligaţii acorduale.

3. Respectarea regulamentului este obligatorie atât pentru conducerea căminului, cât şi pentru elevii cazaţi în cămin.

4. In incinta căminului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice,  desfăşurarea acţiunilor de propagandă politică şi prozelitism religios precum şi orice activităţi care încalcă normele morale şi care pun în pericol sănătatea fizică şi/sau psihică a elevilor.

5. In cazul în care elevul cazat în cămin nu a împlinit vârsta de 18 ani, acordul se semnează de unul din părinţii ori întreţinătorii legali.

6. Data limită până la care trebuie plătită taxa de cazare este data de 20 a lunii pentru care se achită taxa.

7. Cazarea elevilor în cămin se realizează în limita locurilor disponibile, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe baza cererilor depuse la secretariatul liceului (cu număr de înregistrare) în luna iunie.

Excepțiile – cazuri sociale sau medicale – se discută în consiliul de administrație al școlii.

8. Comitetul de cămin coordonează activitatea, cu acordul conducerii şcolii. Comitetul de cămin este alcătuit din 4 ( 2 băieţi şi 2 fete) reprezentanți ai elevilor interni, aleși dintre și de către aceștia la începutul fiecărui an școlar. Comitetul desemnează un membru care va avea funcția de șef de cămin.

9. Cheile camerelor se păstrează la pedagogul căminului, în locul special amenajat în acest sens.

 

Capitolul II – Drepturile elevilor interni

1. Elevii interni au dreptul să primească vizita unor persoane străine, care nu sunt cazate în cămin, pe o durată limitată, în următoarele condiții:

a) după anunțarea vizitei și obținerea acordului pedagogului.

b) pe durata vizitei, actul de identitate al vizitatorului rămâne la pedagog, care îl va înregistra în registrul vizitatorilor.

c) vizitatorii au obligaţia să părăsească căminul cel mai târziu la ora 20.00, excepţie de la această regulă făcând doar părinţii ori fraţii/surorile persoanei vizitate.,care au dreptul de a ramane peste noapte in camin cu acordul conducerii unitatii de invatamant.

d) eventualele pagube materiale (stricăciuni) făcute de vizitatori se suportă de persoana care a primit vizitatorii.

2. Elevii interni au dreptul să aducă, pentru folosinţa proprie ori comună cu colegii de cameră, un

calculator, laptop sau notebook, cu condiţiile respectării normelor PSI în vigoare, cu acordul pedagogului şi al colegilor de cameră.

3. Elevii interni au dreptul să folosească reţeaua de televiziune prin cablu în condiţiile prevăzute în acordul de cazare.

4. Elevii interni au dreptul să iasă în oraș în următoarele condiții:

a) în baza unei cereri formulate de părinți/tutore pentru activități programate în afara școlii (ore de pregătire suplimentară efectuate în particular, tratamente medicale, lecții de conducere auto, etc.) Cererea va fi însoțită de o adeverință din partea organizatorului activității și de programul activității. Orice activități în afara programului respectiv (ex. concursuri, campionate) vor fi anunțate formal cu cel puțin o săptămână înainte și se va obține aprobarea pentru participare din partea conducerii școlii și a pedagogului.

b) în baza unui bilet de voie semnat de dirigintele clasei și de pedagog, cu specificarea intervalului orar pentru care se acordă învoirea și scopul acesteia.

c) în baza unui tabel nominal semnat de organizator și de direcțiunea școlii în cazul deplasărilor în grup (excursii, vizite, vizionări de spectacole sau alte evenimente).

d) în situații de urgență, în baza unei cereri telefonice din partea părinților/tutorelui legal, cu confirmarea ulterioară a acesteia.

e) în cazul în care elevii interni sunt invitați să își petreacă noaptea în afara căminului (la o rudă,

un coleg /prieten), vor putea fi învoiți pentru aceasta numai pe baza unei cereri din partea

părinților/tutorelui ambelor părți (invitat și gazdă), cerere depusă cu cel puțin trei zile înaintea

datei pentru care se solicită învoirea.

5. Elevii interni au dreptul să plece acasă sau să rămână în cămin în fiecare week-end, cu condiția să își anunțe intenția până cel târziu joi, ora 15.30.

6. Elevii interni au dreptul ca la sfârşitul unui an şcolar să-şi reţină locul pentru anul şcolar următor, cu condiţia ca, anterior părăsirii căminului, să încheie acordul de cazare şi să achite taxa de cazare corespunzătoare primei luni (octombrie) şi garanţia.

7. Administraţia căminului asigură zilnic curăţenia în spaţiile de folosinţă comună.

 


Capitolul III – Obligaţiile elevilor interni

1. Să respecte întocmai prevederile acordului de cazare şi cele ale regulamentului de ordine interioară.

2. Să folosească obiectele din inventarul camerei numai conform destinaţiei lor şi fără a le deteriora.

Deteriorarea vreunui obiect din cameră atrage după sine repararea sau achiziţionarea altuia nou.

Costul va fi suportat de către persoana vinovată sau de întreaga cameră în cazul neidentificării vinovatului.

3. Să aducă la cunoştinţa administraţiei căminului orice defecţiune ori funcţionare anormală a instalaţiilor ori obiectelor aflate în dotarea camerei sau a spaţiilor de folosinţă comună.

4. Să păstreze curăţenia în camere şi în spaţiile de folosinţă comună. În acest sens, încălțămintea de exterior se depozitează în dulapurile special amenajate de la intrarea în cămin; nu este permisă

intrarea în cămin cu încălțăminte de exterior, nici ieșirea din incinta căminului cu încălțăminte de interior.

5. Elevii interni au obligatia sa fie prezenti in camin la ora 22,00.In cazul in care vor intarzia la camin dupa ora 22,00,de trei ori consecutiv vor fi eliminati din camin.

6. Dacă în aceeaşi cameră se deteriorează în mod repetat obiecte şi nu se identifică vinovatul, Comitetul de cămin analizează situaţia şi propune conducerii sancţionarea locatarilor prin:

– redistribuirea în alte camere, individual;

– eliminarea din cămin;

7. Să respecte liniştea în cămin şi să aibă relaţii civilizate cu colegii de cameră şi cu ceilalţi elevi.

8. Să respecte programul de curăţenie general a căminului, joi ora 16.30 – 17.30.

9. Să respecte angajaţii din personalul administrativ (administrator, magazioner, pedagog, supraveghetori de noapte, femei de serviciu). Se va utiliza un limbaj şi un comportament în conformitate cu cerinţele „Codului bunelor maniere”.

10. La sfârşitul anului şcolar se predă inventarul, pe bază de proces verbal, semnat de fiecare elev şi de dl. administrator/d-na. pedagog.

11. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei), elevul este obligat să predea administratorului inventarul pentru care a semnat de primire la încheierea acordului de cazare, cheia camerei şi a dulapului.

12. La părăsirea căminului (încetarea convenţiei) elevii interni sunt obligaţi să-şi achite toate restanţele de plată privind taxa de cazare şi consumul de utilităţi.

13. Elevii interni au obligaţia şi interesul să folosească utilităţile în mod civilizat și cu simţ gospodăresc:

să stingă luminile şi să verifice dacă robinetele pentru apa caldă şi rece sunt închise;

să păstreze curățenia la grupurile sanitare (toalete și dușuri);

să urmărească permanent dacă instalaţia sanitară funcţionează corect şi nu sunt pierderi de

apă caldă ori rece.

Capitolul IV – Interdicţii pentru Elevii interni

1. Se interzice cu desăvârşire consumul ori comercializarea, în incinta căminului, a substanţelor halucinogene, administraţia căminului având dreptul şi obligaţia legală de a anunţa organele de poliţie competente în situaţia în care există indiciile săvârşirii unor astfel de fapte.

2. Consumul de băuturi alcoolice este interzis. Abaterile săvârşite în cămin sub influenţa alcoolului nu vor fi considerate ca circumstanţe atenuante ci dimpotrivă, ca circumstanţe agravante.

3. Petrecerile în cămin sunt interzise.

4. Fumatul în cămin este interzis.

5. În camere este interzis gătitul şi păstrarea alimentelor perisabile.

6. Se interzice deținerea și/sau utilizarea unor aparate electrice: cană electrică, fierbător, ventilator, placă de îndreptat părul, reşou, calorifer sau orice aparatură electro-casnică racordată la reţeua de curent electric cu excepția celor prevăzute la Capitolul II, punctul 2.

7. Este complet interzisă intrarea elevilor interni în camerele colegilor de sex opus.

8. Se interzice cu deşăvârşire închiderea camerelor cu cheia pe timpul nopţii şi în perioada în care elevii interni se află în cameră.

9. Se interzice cu desăvârşire aruncarea de obiecte, ambalaje, chiştoace etc. pe ferestrele camerelor şi holurilor, escaladarea acestora ori aplecatul peste pervaz.

10. Se interzice cu desăvârşire să se facă cópii după cheile camerei.

11. Se interzic cu desăvârşire locatarilor orice manifestări care aduc prejudicii căminului şi, implicit, unităţii de învăţământ.

Capitolul V – Dispoziţii Finale

1. Acest regulament intră în vigoare începând cu data de ……………. şi va fi afişat atât la gazeta de la intrare în cămin cât şi în fiecare cameră.

2. In cazurile unor acte de indisciplină deosebite pedagogul căminului va anunţa imediat, telefonic, pe administratorul căminului şi, cu aprobarea acestuia, organele de poliţie.

3. In cazul nerespectării prevederilor din acordul de cazare şi a celor din prezentul regulament, conform art.16 al acordului de cazare administraţia căminului este îndreptăţită să propună rezilierea acordului de cazare.

4. Anterior rezilierii, administraţia căminului va înainta conducătorului unității de învăţământ un

exemplar din declaraţiile referitoare la caz, inclusiv referatul administraţiei, din care să rezulte în

mod explicit abaterile de la prevederile acordului de cazare şi/sau de la cele ale regulamentului de ordine interioară, solicitându-se punctul de vedere în termen de 5 zile lucrătoare.

5. Tot anterior desfiinţării acordului de cazare, administraţia căminului va anunţa şi familia locatarului.

6. Rezilierea acordului de cazare produce efecte numai după îndeplinirea demersurilor menţionate la punctele 3 şi 4, începând cu data de întâi a lunii următoare (dacă taxa de cazare pe luna în curs a fost achitată), fără restituirea vreunei sume de bani.

7. Locatarul exclus din cămin pentru nerespectarea prevederilor acordului de cazare ori pe cele ale regulamentului de ordine interioară nu va mai fi primit niciodată şi nu i se va mai permite accesul în cămin nici ca vizitator.

8. Fiecare elev şi părinte al elevului căminist va lua la cunoştinţă (sub semnătură) prevederile prezentului regulament, angajându-se astfel să-l respecte şi să suporte consecinţele specificate în cazul nerespectării acestuia.