Regulamentul Consiliului Artistic

REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Artistic al Colegiului de Muzică “Sigismund Toduţă” Cluj

Art.1. Consiliul Artistic al Colegiului de Muzică “Sigismund Toduţă” Cluj (numit ȋn continuare CMST) se organizează ȋn conformitate cu prevederile art. 15, 30-35 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă (OM nr.5569/2011) şi funcţionează potrivit prezentului regulament.

Art.2. Consiliul Artistic (numit ȋn continuare CArt) supraveghează şi îndrumă activitatea artistică a instituţiei, membrii săi fiind numiţi de către directorul CMST.

Art.3. CArt are următoarea componenţă:

 1. 1. preşedinte – directorul CMST
 2. 2. 9 membri: director adj. şi responsabilii catedrelor de specialitate (coarde, pian principal, suflători-percuţie, canto, pian complementar, ansambluri, corepetiţe, discipline muzicale teoretice)

 

Art.4. Funcţionarea CArt:

 1. 1. se ȋntruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie
 2. 2. convocarea se face de către preşedinte
 3. 3. procesele verbale ale şedinţelor se consemnează ȋntr-un registru special şi constituie acte decizionale ale Consiliului Artistic

 

Art.5. CArt analizează şi avizează proiectele de hotărâri ȋn conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă (OM nr. 5569 /2011), ale ROFUIP şi ale ROFUIP al CMST. Hotărârile se aprobă cu majoritatea simplă a voturilor.

Art.6. Atribuţiile şi competenţele CArt:

 1. 1. analizează propunerile privind repertoriul ansamblurilor
 2. 2. analizează propunerile de proiecte artistice ale micro-stagiunii CMST
 3. 3. stabileşte perioadele verificărilor şi examenelor semestriale/anuale la disciplinele de specialitate
 4. 4. analizează cererile de colaborări cu alte instituţii
 5. 5. avizează lista soliştilor cu orchestrele CMST
 6. 6. vizionează penultima repetiţie generală a ansamblurilor mari şi analizează concertele
 7. 7. avizează activitatea artistică a elevilor CMST ȋn spaţiul public
 8. 8. avizează participarea elevilor CMST la competiţii de profil
 9. 9. dezbate alte probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate
 10. 10. stabileşte stategia de publicitate

 

Art.7. Invoirile elevilor conform pct. 7 şi 8 din art.5 se fac după cum urmează:

 • – producţie – ȋn ora respectivă
 • – recital individual, recital de absolvire sau solist cu -orchestra – toată ziua evenimentului
 • – concertele ansamblurilor (orchestra, cor) – ȋn funcţie de program.

 

Art. 8. Hotărârile CArt sunt elaborate ţinând seama de planul managerial şi obiectivele instituţiei. Prin aprobarea de către Consiliul de Administraţie, ele devin sarcini de serviciu pentru toţi salariaţii şi parte integrantă a activităţii şcolare/procesului instructiv-educativ pentru elevi.

Art.9. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Artistic intră ȋn vigoare la data aprobării acestuia de către Consiliul de Administraţie al CMST.

Art.10. Activitatea CArt nu este retribuită.